آخرین اخبار مدارس


27 بهمنپیش دبستان و دبستان پسرانه

12 بهمنپیش دبستان و دبستان پسرانه

12 بهمنپیش دبستان و دبستان پسرانه

12 بهمنپیش دبستان و دبستان پسرانه

01 بهمنپیش دبستان و دبستان پسرانه

17 مهرپیش دبستان و دبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه

فرانکلین

پالت بورژوا

داسانهای حیوانات

پیش دبستان و دبستان پسرانه

کلمات برای اذیت کردن نیستند

الیزابت وردیک

واژه آموزی

پیش دبستان و دبستان پسرانه

او هنوز اینجاست

هالی ام .مگی

داستانهای کودکان

پیش دبستان و دبستان پسرانه

طوطی دم دراز

ویکتوریا کن

گردش های آموزشی

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دوست فوالعاده

ویکتوریا کن

دوستی

پیش دبستان و دبستان پسرانه

درد سرهای من در راه سولا سولیو

دکتر زیوس

داستانهای طنز آمیز

پیش دبستان و دبستان پسرانه

تابستان از تابستان

ماریا پار

داستان نوجوان نروژ

پیش دبستان و دبستان پسرانه

رباتی که سیر نمی شود

جرت لر نر

داستانهای کودکان

پیش دبستان و دبستان پسرانه

قصه های من وبابام

اریش ازر

داستانهای کوتاه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پتوی فرانکلین

پالت بورژوا

داستا نهای حیوانات

پیش دبستان و دبستان پسرانه

داروی شگفت انگیز جورج

رولد دال

افسانه های عامه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

فرانکلین به جشن خدا حافظی می رود

شارون جنینگز

لاک پشت ها

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه

اامیر علی خسروی زاده

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان پسرانه

آرمین نجفی پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان پسرانه

ابوالفضل صادقي مزيدي

1389/12/16